Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.08.2015р. делістинг цінних паперів


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.08.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)5376212 (044)5376212

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.08.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 149 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

10.08.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

11.08.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 07.08.2015

Акція проста

50000000

5000000000

100

04.11.2010

1012/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

Зміст інформації:

Вiдповiдно до листа ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ "ФБ "Перспектива", загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива". Випуск акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива", якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.11.2010р., реєстрацiйний номер 1012/1/10. Цiннi папери ПАТ "ФБ "Перспектива" з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають.

 

ProEmitent.INFO